Limited Şirket İşlemleri

Limited Şirket İşlemleri

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk lirasıdır. Esas sermaye paylarının değerlerinin yirmi beş Türk lirası veya bunun katları olması şarttır.

Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. Şirket sözleşmesinde Kanunun 576’ ncı maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur. Şirket sözleşmesi, bu kanunda Limited Şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.

İlgili Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
Bağ-Kur işlemleri Dosya Klasörü 28.10.2014
Dilekçe ve Taahhütnameler Dosya Klasörü 28.10.2014
Oda Kayıt Beyannameleri ve Kayıt Evrakları Dosya Klasörü 28.10.2014
Çıraklık-Kalfalık Dosya Klasörü 28.10.2014
Üye kimlik kartları Dosya Klasörü 28.10.2014
Kapasite Raporu.docx 14.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü İşlemleri.docx 14.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
5 Klasör, 2 Dosya
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017