MEVZUAT

09

Mevzuat:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

08 Ocak 2018 Tarihli ve 30295 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlaması düzenlenmektedir. Bu yönetmeliğe göre yetki belgesi almak isteyen firmaların ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olma şartı arandığı ve yetki belgesi almak için bu odalardan kayıtlı olduğunu gösterir belge alınması düzenlenmektedir. Ayrıca bu yönetmeliğin 74 üncü maddesine göre Bakanlığın kamu kurum/kuruluşları, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamına giren Birlik/Odalar arasında düzenlenecek protokol/sözleşme ile yapıp, bu protokole dayanarak ve teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek yetki devri yapabileceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108-1.htm

[Devamını oku...]

27

Mevzuat:

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-3.htm

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurtiçi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde onbeşine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda Kurulun uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-5.htm

 

 

 

 

 

../…

 

Mevzuat:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin, işyeri dosyalarının işlemden kaldırılması başlıklı 34 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-6.htm

 

 

 

../…

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Mevzuat:

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu tebliğ ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-9.htm

 

 

 

 

 

../…

 

 

 

Mevzuat:

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu tebliğ İhtiyati haciz işlemlerinde son ödeme günü, Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları, madenlerde devir işlemlerine ilişkin hususlarda bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-10.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu tebliğ ile Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi ve kooperatiflerle ilgili bazı vergilendirme konularında, banka ve paranın fon hesabında tutulmasına ilişkin istisna hükümlerinde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-11.htm

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu tebliğ ile 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-12.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

KHK/695  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu KHK ile Kamu personeline ilişkin tedbirler, İade hükümleri, Rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler, Yurtdışında öğrenim görenler ilişkin tedbirler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-20.htm

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

KHK/696   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu KHK ile Askerlik Kanunu, Türkiye Vakıflar Bankası Kanunu, Devlet Memurları Kanunun geçici personel ile ilgili hükümlerinde, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kurulmasına ilişkin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun “Cazibe Merkezleri Programı” hükümlerinde, TTK’daohal kapsamında atanan kayyumların yükümlülüklerinde, vs. bazı kanun ve düzenlemelerde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-21.pdf

 

 

../…

 

 

 

Mevzuat:

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmesi düzenlenmektedir.

“Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde tanımlanan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; onbeş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulur.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-13.htm

 

 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin Ekmek Fiyatlarının belirlenmesine ilişkin 5 inci maddede aşağıda yer alan değişiklikliğin yapılması düzenlenmektedir;

“Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-14.htm

 

 

[Devamını oku...]

27

Mevzuat:

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Aralık 2017 Tarihli ve 30282 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226.htm

Özet:

Bu karar ile bazı asit ve deterjanların tabloda gösterilen oran ve miktarlarınca kontenjan açılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226-5.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Devamını oku...]

22

Mevzuat:

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/28)

 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/29)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220M1.htm

Özet:

Bu tebliğler ile Kurumsal İletişim Uzmanı, Tesis Yöneticisi, Dökümcü, Mıhlayıcı, Modelci (Kuyumculuk), Obje İmalatçısı, Sadekar, Seri Üretim Elemanı,  Yüzey İşlemcisi ve Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı, Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı,  Telekomünikasyon Bakım Onarım Sorumlusu, Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı,  Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı, Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Sorumlusu, Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı,  Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Sorumlusu, Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Elemanı, Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Elemanı, Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Sorumlusu,  Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Uzmanı mesleki standartlarının yürürlüğe konulması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220M1-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220M1-2.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  ../…

Mevzuat:

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin bu işletmelerde çalıştırılacak personellere ilişkin düzenleme gerçekleştiren 10 uncu maddesinde aşağıdaki değişiklik düzenlenmektedir:

“a) Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensupları için meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslek mensupları için kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-4.htm

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm

Özet:

Bu tebliğler ile yukarıda yazılı olan tebliğlerin yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-12.htm

 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm

Özet:

Bu tebliğler ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri, ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerin POS cihazı kullanım hükümleri ve bazı diğer hükümlerde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-15.htm

 

 

../…

 

Mevzuat:

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm

Özet:

Bu tebliğler ile yukarıda yazılı tebliğlerde yer alan para cezalarının %14,47 oranında artırılarak 2018 yılında uygulanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-17.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-19.htm

[Devamını oku...]

21

Mevzuat:

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm

Özet:

Bu kanun ile Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler düzenlenmektedir. ayrıca bu kanun ile 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna geçici madde eklenerek, Türk-Optisyen Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulu ve yönetim kurulu ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220-1.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi düzenlenmektedir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları,  motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.

Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220-3.htm

 

 

../…

 

Mevzuat:

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile atık akaryakıt üretimi ile ilgili bazı maddelerde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220-7.htm

 

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde gelir paylarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220-8.htm

[Devamını oku...]

15

Mevzuat:

 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

15 Aralık 2017 Tarihlive 30271 SayılıResmîGazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215.htm

Özet:

Buyönetmelik ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin kaynak türü, sağlayıcının verdiği güvenlik şartları vb. hususlarda bazı değişiklikler düzenlenmektedir

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215-1.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

15 Aralık 2017 Tarihlive 30271 SayılıResmîGazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215.htm

Özet:

Bu tebliğ ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Görevli tedarik şirketinin perakende satış tarife dönemi için enerji tedarik maliyetini düzenleyen 17 nci maddesinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215-8.htm

 

 

 

 

 

 

[Devamını oku...]

13

Mevzuat:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

12 Aralık 2017 Tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm

Özet:

Bu kararda Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçimleri ve komisyon üyelerinde bazı değişiklikler yer almaktadır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212-1.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

12 Aralık 2017 Tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesi düzenlenmektedir.

“(2) Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212-4.htm

 

../…

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

12 Aralık 2017 Tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm

Özet:

Bu Yönetmelik Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212-5.htm

 

[Devamını oku...]

07

RESMİ GAZETE

[Devamını oku...]

06

RESMİ GAZETE

[Devamını oku...]

06

RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ


 

 

Mevzuat:

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm

Özet:

Bu karar ile gümrük tarife pozisyonlarında bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171202-8.pdf
 

../… 

Mevzuat:

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm


Özet:

Bu Yönetmelik ile dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171202-2.htm
 

../… 

Mevzuat:

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm

Özet:

Bu Tebliğ ile Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ve bu işlemleri yapacak doğrulayıcı kuruluşların niteliklerine ve akreditasyon işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171202-4.htm

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 


 


 


 


 

 

[Devamını oku...]

01

 

Mevzuat:

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

30 Kasım 2017 Tarihli ve 30256 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171130M1.htm

Özet:

Bu karar ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulması düzenlenmektedir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171130M1-9.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

1 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm

Özet:

Bu tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de yapılan değişiklikler düzenlenmektedir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201-3.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/23)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

1 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm

Özet:

Bu tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’ndeyapılan değişiklikler düzenlenmektedir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201-4.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

1 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm

Özet:

Bu tebliğ ile3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.5.4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları” başlıklı bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere yapılan değişiklikler düzenlenmektedir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201-5.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-5.2.a)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

1 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm

Özet:

Bu tebliğ ileSermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yapılan değişiklikler düzenlenmektedir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201-6.htm

[Devamını oku...]

30
30
29

Mevzuat:

Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Kasım 2017 Tarihli ve 30251 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

Bu karar ile;

·      Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri olan Ali DAVUTOĞLU’nun Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Şakir FAKILI’nın Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Bakanlık Özel Müşaviri olan Ahmet Akif OKTAY’ın Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Kore Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Arslan Hakan OKÇAL’ın Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Genel Müdür olan Dursun Ersin ERÇİN’in Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Mata Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Reha KESKİNTEPE’nin Merkeze atanması,

·      Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Başak TÜRKOĞLU’nun Malta Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Elçi, Genel Müdür Yardımcısı olan Fatma Ceren YAZGAN’ın Gürcistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Şili Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Naciye Gökçen KAYA’nın Merkeze atanması,

·       Kırgızistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Metin KILIÇ’ın Merkeze atanması,

·      Elçi, Genel Müdür Yardımcısı olan Cengiz Kamil FIRAT’ın Kırgızistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Senegal Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Nilgün ERDEM ARI’nın Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri olan Nihat CİVANER’inSenegal Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Kenya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Deniz EKE’nin Merkeze atanması,

·      Elçi, Genel Müdür Yardımcısı olan Ahmet Cemil MİROĞLU’nun Kenya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Nurdan BAYRAKTAR GOLDER’in Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Teftiş Kurulu Üyesi olan Fevzi SüphanERKULA’nın Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Bangkok Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı olan Ahmet İdem AKAY’ın Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·       Suudi Arabistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Yunus DEMİRER’in Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri olan Erdoğan KÖK’ün Suudi Arabistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Arnavutluk Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Hidayet BAYRAKTAR’ın Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri olan Murat Ahmet YÖRÜK’ün Arnavutluk Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Merve Safa KAVAKÇI’nın Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171125-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171125-2.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Kasım 2017 Tarihli ve 30251 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren Ek-8/A’da G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-8/A ve Ek-8/B’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-7’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-8/D’de yer alan ithalatçıya ait taahhütname ithalat işlemleri esnasında gümrük beyannamesine eklenir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171125-7.htm

 

                                                                                                                                                                          ../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Kasım 2017 Tarihli ve 30251 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

Bu tebliğ ile “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ” de bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171125-8.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Kasım 2017 Tarihli ve 30252 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

Bu karar ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyeleri (OECD) ülkeler ile vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesinin ilişik çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması hakkında karar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171126-12.pdf

                                                                                                                                                                   ../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Kasım 2017 Tarihli ve 30252 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

Bu yönetmelik ile özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir platform olarak kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren iş konseylerinin çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

·      Bu yönetmeliğe göre toplam 35 üyeden oluşan Yönetim Kurulunda dört ana kurucu kuruluş (TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB) başkanlarından oluşan dört asil üye yer almaktadır. 

·      Ayrıca  TOBB ve TİM’in bir önceki yıl gelirlerinden yüzde bir oranında ayrılıp, izleyen yılın Şubat ve Ağustos aylarında ödeyecekleri katkı payları konseylerin gelirleri arasında düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171126-12.pdf

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Kasım 2017 Tarihli ve 30252 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

Bu yönetmelik ile ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında destekleme ve fiyat istikrar fonundan yapılan ödemelere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171126-7.htm

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

[Devamını oku...]

22
22
17

 

 

Mevzuat:

Başbakanlığa Ait Atama Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Kasım 2017 Tarihli ve 30240 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm

Özet: 

Bu karar ile açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Mustafa ÖZYAR’ın atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114-10.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 Tarihli ve 7428-13 Sayılı Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Kasım 2017 Tarihli ve 30240 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm

Özet: 

Bu karar ile Elektrik piyasasında dağıtım bağlantı bedelleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114-7.pdf

[Devamını oku...]

07

RESMİ GAZETE

[Devamını oku...]

18

 

Mevzuat:

Yeni Kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol PARLAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/57)

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necdet BUDAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/58)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu karar ile yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol PARLAK’ın atanması, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necdet BUDAK’ın atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-19.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-20.htm

../…

 

 

 

Mevzuat:

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini esaslarına dair kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-1.htm

 

../...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “proje raporunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “30 işgünü içerisinde” ibaresinin eklenmesi ve sair değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-2.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile yılları merkezi yönetim bütçe kanunu veya diğer kanunlar uyarınca, belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ya da projelerin desteklenmesi amacıyla oluşturulan özel hesaplardan yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-3.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/30)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu tebliğ ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesinde esas alınacak temel kriterler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-5.htm

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/14)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/15)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu tebliğler ile bu tebliğlerin ekinde yer alan epilasyon uzmanı, atık akümülatör geri kazanım işçisi, baharat ve toz karışımlar hazırlama operatörü, kahvaltılık gevrek üretim operatörü, sebze ve meyve konservesi üretim operatörü, sos üretim operatörü, tanıtım elemanı ve tanıtım sorumlusu meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-7.htm

../…,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: Bu tebliğ ile ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin polimetil eşyaların değişiklik düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-8.htm

[Devamını oku...]

17

 

Mevzuat:

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm

 

Özet:

Bu yönetmelik ile sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren CE işaretinin ve ek metroloji işaretlerinin iliştirilmesine ilişkin kural ve şartların düzenlendiği maddede bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-1.htm

 

 
 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm

 

Özet:

Bu yönetmelik ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası eğitim ve sorumlu müdür yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-3.htm
../…

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm

 

Özet:

Bu genelge ile ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü çalışmalarının parçası olarak, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini amaçlayan e – Yazışma projesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-11.pdf
../…

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2017/38)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm

 

Özet:

Bu tebliğ ile su ürünleri yetiştiriciliği destekleme tebliği düzenlenmektedir.  Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları düzenlemektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-4.htm
../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2017/41)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm

 

Özet:

Bu Tebliğin ile organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-5.htm
 

 

 

[Devamını oku...]

10

 

 

Mevzuat:

Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm

 

Özet:

Bu karar ile borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, 2017 yılı için net borçlanma limitinin yeniden belirlenmesine ilişkin karardüzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-1.pdf
 

 

../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm

 

Özet:

Bu yönetmelik ile kıymetli madenler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında genel yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-5.htm
../…

 

 

Mevzuat:

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm

 

Özet:

Bu tebliğ ile sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-8.htm
../…

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm

 

Özet:

Bu Tebliğ ile 24/8/2015 tarihli ve 2015/8085 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/6/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın (IPA II Çerçeve Anlaşması) gümrük işlemleri ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-9.htm

[Devamını oku...]

04

 

Mevzuat:

6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri ile Beşinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

3 Ekim 2017 Tarihli ve 30199 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003.htm

 

Özet:

Bu karar ile 6292 sayılı orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ödeme süreleri ile beşinci fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin karar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003-4.pdf
…/..

 

Mevzuat:

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

3 Ekim 2017 Tarihli ve 30199 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003.htm

 

Özet:

Bu tebliğ ile sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standart uygulamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003-9.htm

 

[Devamını oku...]

02

 

Mevzuat:

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-11.htm

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm

Özet: 

Bu tarifeler yukarıda yer alan tariflerde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-11.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

1 Ekim 2017 Tarihli ve 30197 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm

Özet: 

Bu tebliğ ile 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171001-6.htm

 

 

 

 

[Devamını oku...]

08

Mevzuat:

--Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ

-İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

29 Ağustos 2017 Tarihli ve 30169 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm

 

Özet:

Yukarıda yer alan tebliğlerin ekli listelerinde bulunan ürünlerin ithalatlarında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-8.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-12.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-13.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-15.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-17.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-19.htm

 

 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/50)

Yeni Kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/51)

Niğde  ÖmerHalisdemir  Üniversitesi  Rektörlüğüne,  Prof.  Dr. Muhsin KAR’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/52)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

31 Ağustos 2017 Tarihli ve 30170 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm

 

Özet:

Bu kararlar ile yukarıda sayılan üniversitelere isimleri yer alan rektörlerin atanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-12.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-13.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-14.pdf

 

[Devamını oku...]

31

TÜRKİYE

ODALAR VE BORSALAR

BİRLİĞİ

 

RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

 

Mevzuat:

KHK/693 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: 

Bu KHK ile kamu personeline ilişkin tedbirler, iade hükümleri, rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personel, kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-12.htm

 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: Bu KHK ile,

  • 5174 sayılı kanunun Bütçelerden ayrılacak paylar başlıklı 78 inci maddesine: “Ticaret sicili müdürlüğü kurulan odalarda, ticaret sicili müdürlüğü personeli için yapılan harcamaların yarısı personelin payının hesaplanmasında dikkate alınmaz” fıkrasının eklenmesi,
  • 5174 sayılı kanunun Oda, borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri başlıklı 83 üncü maddesinin oy kullanabilme ehliyetini düzenleyen 1 inci fıkrası: “seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı” şeklinde değiştirilmesi,
  • 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunun Ticaret Sicilinin kuruluşunu düzenleyen 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezlerindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili müdürlükleri kurulur. Bakanlık il merkezleri dışındaki odalarda ticaret sicili müdürlükleri kurabileceği gibi müdürlüklere bağlı şubeler de kurabilir.

Aynı maddenin 2 inci fıkrası: “ Ticaret sicili, Bakanlığın gözetim ve denetiminde ticaret sicili müdürlükleri ve şubeleri tarafından tutulur.” şeklinde değiştirilmesi,

  • 6102 sayılı TTK’nın Ticaret Sicil Yönetimini düzenleyen 25 inci maddesinin ilk fıkrası : “ Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir. Ticaret sicili müdürü, 26ncı maddeye göre çıkarılan yönetmelikte belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından odanın teklifi üzerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uyarısına rağmen otuz gün içerisinde teklif edilmemesi halinde resen Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca atanır ve aynı usulle görevden alınabilir. Aynı usulle ticaret sicili müdürlüğünün iş hacmine göre, yeteri kadar müdür yardımcısı görevlendirilir. Ticaret sicili müdürlüklerinde çalışacak personelin tavan ve taban ücreti her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenir.” Aynı maddenin üçüncü fıkrasına ise: “ Odalar tarafından ticaret sicili müdürü ve müdür yardımcıları ile ticaret sicil işlemlerinde görevli personele görevleri dışında başka bir göreve verilemez.” şeklinde değiştirilmesi,
  • 6758 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunnda ise Kayyım yetkileri TMSF’ye devredilen şirketlerin ortaklarının şirkette sahip olduğu pay oranında yeni kurulacak şirketlerde pay sahibi olmaları koşuluyla şirket yönetim organının önerisi ve TMSF’nin bağlı olduğu Bakanın onayı ile yeni şirket kurulmasına izin verebileceği ve devam hükümlerinde değişiklikler, TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi için malvarlığı değerlerine kayyım atanmamış ortak, yönetici veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin malvarlığına müracaat edilir değişikliklerinin askeri, Milli Savunma Bakanlığı vb. kanunlarda bazı değişikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-13.pdf

 

 

 

 

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: 

Bu yönetmelik ile,

(1) Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.

(2) Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.” değişiklikleri düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-1.htm

 

Mevzuat:

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: 

Bu yönetmelikler ile yer altı madenlerinde çalışan işçilerin ve turizm sektöründe çalışan işçilerin çalışma saatlerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-3.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: Bu yönetmelik ile,

“Madde 7 - Faaliyette bulunan odaların meslek grupları, ticari ve sınai ihtiyaçların veya grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine Rehbere uygun olarak birleştirilebilir, ayrılabilir veya yeni meslek grupları kurulabilir.

Meslek gruplarının birleştirilebilmesi, ayrılabilmesi veya yeni meslek gruplarının kurulabilmesi, yönetim kurulunun veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve grup kurulabilmesi için gerekli olan asgari üye sayısının teklifi üzerine meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ve Birliğin onayına bağlıdır. Birlikçe onaylanan meslek grupları izleyen ilk genel seçimlerde uygulanır.

Birlik tarafından onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gerekçeli olarak ilgili odaya bildirilir. Birliğin bu konudaki kararı kesindir.

Oda üyeleri tarafından meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine, Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde, Birlik tarafından inceleme başlatılır ve ilgili oda yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve muhtemel değişikliklere ilişkin rapor istenir. Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Odanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda ya da raporun süresi içinde teslim edilmemesi üzerine resen yeniden düzenlenen meslek grupları Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili odaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili odanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilir ve ilk seçimlerde uygulanır.

Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca oda tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanması için meclis kararının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az altı ay önce alınması, dördüncü fıkra uyarınca Birlik tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk genel seçimlerde uygulanması için ise Birlik tarafından odaya yapılacak bildiriminin meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az bir ay önce yapılması zorunludur.” şeklinde değişiklik düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-5.htm

 

Mevzuat:

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: Bu yönetmelik ile,

Madde 7 - Faaliyette bulunan borsaların meslek grupları, borsa kotasyonuna dâhil madde nevinde meydana gelen değişmeler veya grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine Rehbere uygun olarak birleştirilebilir, ayrılabilir veya yeni meslek grupları kurulabilir.

Meslek gruplarının birleştirilebilmesi, ayrılabilmesi veya yeni meslek gruplarının kurulabilmesi, yönetim kurulunun veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve grup kurulabilmesi için gerekli olan asgari üye sayısının teklifi üzerine meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ve Birliğin onayına bağlıdır. Birlikçe onaylanan meslek grupları izleyen ilk genel seçimlerde uygulanır.

Birlik tarafından onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gerekçeli olarak ilgili borsaya bildirilir. Birliğin bu konudaki kararı kesindir.

Borsa üyeleri tarafından meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde Birlik tarafından inceleme başlatılır ve ilgili borsa yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve muhtemel değişikliklere ilişkin rapor istenir. Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Borsanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda yeniden düzenlenen meslek grupları Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili borsaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili borsanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilir ve ilk seçimlerde uygulanır.

Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca borsa tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanması için meclis kararının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az altı ay önce alınması, dördüncü fıkra uyarınca Birlik tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk genel seçimlerde uygulanması için ise Birlik tarafından borsaya yapılacak bildiriminin meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az bir ay önce yapılması zorunludur.”.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-6.htm

 

[Devamını oku...]

23

Mevzuat:

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170821.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170821.htm

 

Özet:

Bu Yönetmelik ile sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

 


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-1.htm 

[Devamını oku...]

22
RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

Mevzuat:

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/26)

[Devamını oku...]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017